Amavasya. Festival en honor a la Divina Desaparición de Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharya-varya Ashtottara-shata-sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, Fundador Acharya del Sri Chaitanya Saraswat Math.

Scroll hacia arriba